10Δεκέμβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30 Αυγούστου 2015 Γράφτηκε από την 

Η ατζέντα της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αύριο Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η 11η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 121 & 160/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

2. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

3. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφασης Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. περί «Εγγυητικής/ες επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό της με αρ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

4. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1ης παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ905 & ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

5. Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων:
Α) «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Λεπενούς».
Β) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
Γ) «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

6. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου». (2η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

9. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών Προσώπων του».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την «σίτιση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2015-2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων) έτους 2015-2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

13. Καθορισμός τιμής μονάδας και απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
· Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ματαράγκας κ. Γκρέκας Βασίλειος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

14. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

15. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης»).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

16. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

17. Διατύπωση προτάσεων του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο εκπόνησης της Αναθεώρησης - Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

18. Μετατροπή σιντριβανιού σε παρτέρι καλλωπιστικών φυτών επί της πλατείας Καλφούντζου στη Δ.Κ. Καινουργίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
· Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Ευθυμίου Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

19. Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών της εταιρείας «ΚΟΣΜΙΚ ΣΕΝΤΕΡ A.E.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Καρόπουλο Ιωάννη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

20. Χορήγηση άδειας σε παραγωγό για Λαϊκές Αγορές.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

21. Έκθεση εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 196/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).